لیست فرامین لینوکس


لیست کامل فرمانهای اس اس اچ به فارسی ترجمه شده و توضیح داده شده است .

اطلاعات سیستم

arch نمایش معماری سیستم
cal 2007
نمایش تقویم سال ۲۰۰۷ میلادی
cat /proc/cpuinfo
نمایش اطلاعات CPU
cat /proc/interrupts
نمایش ‘خطوط در خواست وقفه’ ( IRQ ) سخت افزار های مختلف
cat /proc/meminfo
نمایش اطلاعات حافظه ی سیستم
cat /proc/swaps
نمایش اطلاعات حافظه ی مجازی
cat /proc/version
نمایش نام توزیع و نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستم
cat /proc/net/dev
نمایش آمار و اطلاعات کارت های شبکه و وایرلس
cat /proc/mounts
نمایش فایل سیستم های متصل شده به سیستم
clock -w
ذخیره ی تغییرات تاریخ بروی بایوس
date
نمایش تاریخ سیستم
date 041217002007.00
تنظیم تاریخ سیستم – به ترتیب از چپ به راست : ماه , روز , ساعت , دقیقه , سال , ثانیه
dmidecode -q
نمایش بسیار کامل اجزای سخت افزاری سیستم
hdparm -i /dev/hda
نمایش مشخصات و ویژگی های دیسک سخت
hdparm -tT /dev/sda
انجام آزمایش ‘خواندن’ بروی دیسک سخت و تعیین سرعت آن
lspci -tv
نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت PCI
susb -tv
نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت USB
uname -m
نمایش معماری سیستم
name -r
نمایش نسخه ی هسته ی استفاده شده در سیستمخاموش کردن , راه اندازی مجدد و خروج یک سیستم
دستور => توضیح


init 0
این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود
logout
خارج شدن از سیستم و رفتن به صفحه ی ورود مجدد ( Login )
reboot
این دستور برای راه اندازی مجدد ( restart ) سیستم به کار می رود
shutdown -h now
این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود
shutdown -h 16:30 &
خاموش کردن سیستم در ساعت و دقیقه ی معین
shutdown -c
لغو کردن ( cancel ) خاموش شدن سیستم در زمان معین
shutdown -r now
این دستور برای راه اندازی مجدد ( restart ) سیستم به کار می رود
telinit 0
این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود


فایل ها و دایرکتوری ها


cd /home
ورود به دایرکتوری یا شاخه ی مورد نظر مانند پوشه ی خانگی home)
cd ..
برگشتن به دایرکتوری قبلی
cd ../..
برگشتن به دو دایرکتوری قبلی
cd
رفتن به پوشه ی خانگی ( home ) از هر مسیر دلخواه
cd ~user1
رفتن به پوشه ی خانگی کاربر مورد نظر از هر مسیر دلخواه
cd -
برگشتن به آخرین دایرکتوری ( مسیر ) که در آن بوده اید
cp file1 file2
کپی کردن یک فایل با نام file1 به مسیر مورد نظر
cp dir/* .
کپی کردن تمام فایل های موجود در دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید

cp -a /tmp/dir1 .
کپی کردن دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید
cp -a dir1 dir2
کپی دایرکتوری مبدا ( dir1 ) به دایرکتوری مقصد ( dir2 ). به جای dir1 و dir2 مسیر کامل دایرکتوری های مبدا و مقصد را قرار دهید
cp file
file1 نمایش نوع و ماهیت یک فایل به همراه مشخصات آن. به جای file1 مسیر     فایل مورد نظر را قرار دهید
iconv -l نمایش لیست سیستم های کد گذاری

iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile
تبدیل سیستم کدگذاری ( encoding ) یک فایل ورودی به یک سیستم کدگذاری دیگر
find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert تغییر اندازه ی دسته ای فایل ها در دایرکتوری جاری و ارسال آنها به یک دایرکتوری thumbnails ( به برنامه convert از Imagemagick نیاز می باشد )

ln -s file1 lnk1 ایجاد لینک نمادین ( میانبر ) به فایل یا دایرکتوری دلخواه. به جای file1 مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر و به جای lnk1 مسیر دایرکتوری که قرار است فایل یا دایرکتوری میانبر در آن ایجاد شود را قرار دهید

ln file1 lnk1
ایجاد لینک فیزیکی به یک فایل یا دایرکتوری ( در واقع همان عمل کپی می باشد )

ls نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری
ls -F نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری
ls -l نمایش جزئیات فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری
ls -a نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود و همچنین فایل های مخفی در دایرکتوری جاری
ls *[0-9]* نمایش فایل ها و دایرکتوری هایی که اسم آنها شامل اعداد است
lstree نمایش تمام فایل ها و دایرکتوری های یک شاخه
mkdir dir1 ایجاد یک دایرکتوری با نام dir1 در مسیر مورد نظر
mkdir dir1 dir2
ایجاد دو دایرکتوری همزمان در مسیر مورد نظر
mkdir -p /tmp/dir1/dir2
ایجاد یک شاخه ی دایرکتوری با شروع از root
mv dir1 new_dir
تغییر نام یا جا به جا کردن ( move ) یک فایل یا دایرکتوری
pwd
نشان دادن مسیر دایرکتوری جاری
rm -f file1
پاک کردن یک فایل با نام file1
rm -rf dir1
پاک کردن یک دایرکتوری با نام dir1 و محتویات آن به صورت بازگشتی
rm -rf dir1 dir2
پاک کردن دو دایرکتوری در مسیر مورد نظر و محتویات آنها به صورت بازگشتی
rmdir dir1
پاک کردن یک دایرکتوری با نام dir1
touch -t 0712250000 file1
تغییر تاریخ ویرایش یا تغییر یک فایل یا دایرکتوری. به جای file1 مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر را قرار دهید
tree
نمایش تمام فایل ها و دایرکتوری های یک شاخه

جستجوی فایل
دستور => توضیح
find / -name file1
جستجوی فایل و دایرکتوری در داخل پارتیشن لینوکس ( root )
find / -user user1
جستجوی فایل و دایرکتوری متعلق به user1
find /home/user1 -name \*.bin
جستجوی فایل های با پسوند bin در داخل دایرکتوری home/user1
find /usr/bin -type f -atime +100
جستجوی فایل های باینری که در ۱۰۰ روز گذشته استفاده نشده اند
find /usr/bin -type f -mtime -10
جستجوی فایل های ایجاد شده با تغییر کرده در طول ۱۰ روز گذشته
find / -name *.rpm -exec chmod 755 ‘{}’ \;
جستجوی فایل های با پسوند rpm و تغییر مجوز آنها !
find / -xdev -name \*.rpm
جستجوی فایل های با پسوند rpm بدون جستجو در پارتیشن های جداشدنی مانند سی دی رام , حافظه فلش و
locate \*.ps
جستجو فایل های با پسوند ps – ابتدا دستور updatedb اجرا می شود
whereis halt
نمایش مکان یک فایل باینری , سورس یا مستندات
which halt
نمایش مسیر کامل یک فایل باینری یا اجرایی

نصب و استقرار یک فایل سیستم
دستور توضیح
fuser -km /mnt/hda2
مجبور کردن پارتیشن hda2 برای خارج شدن ( unmount ) از مسیر mnt/hda2
mount /dev/hda2 /mnt/hda2
استقرار ( mount ) پارتیشن با نام hda2 در مسیر mnt/hda2 برای دیدن محتویات آن پارتیشن
mount /dev/fd0 /mnt/floppy
استقرار ( mount ) یک فلاپی دیسک
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
استقرار ( mount ) یک سی دی رام یا دی وی دی رام
mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder
استقرار ( mount ) یک سی دی رایتر یا دی وی دی رام
mount /dev/hdb /mnt/cdrecorder
استقرار ( mount ) یک سی دی رایتر یا دی وی دی رام
mount -o loop file.iso /mnt/cdrom
استقرار ( mount ) یک فایل ایمیج ( iso ) در مسیر مورد نظر
mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5
استقرار ( mount ) یک پارتیشن با فرمت FAT32 در مسیر مورد نظر
mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk
استقرار ( mount ) یک حافظه فلش
mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share
استقرار ( mount ) یک دایرکتوری به اشتراک گذاشته شده در شبکه ی سمبا ( samba ) در مسیر mnt/share
umount /dev/hda2
خارج کردن پارتیشن با نام hda2 از مسیر mnt/hda2
umount -n /mnt/hda2
اجرای عمل خارج کردن پارتیشن ( unmount ) بدون بازنویسی فایل etc/mtab

فضای دیسک سخت
دستور => توضیح
df -h
نمایش لیست پارتیشن های مانت ( mount ) شده
dpkg-query -W -f=’${Installed-Size;10}t${Package}n’ | sort -k1,1n
نمایانگر فضای اشغال شده توسط بسته*های نسب شده*ی deb که به ترتیب حجم فایل مرتب شده*اند ( برای debian, ubuntu و غیره)
du -sh dir1
نمایش حجم استفاده شده توسط یک دایرکتوری با نام dir1
du -sk * | sort -rn
نمایش حجم فایل ها و دایرکتوری ها که بر اساس حجم مرتب شده اند
ls -lSr |more
نمایش مشخصات کامل فایل ها و دایرکتوری ها که بر اساس حجم مرتب شده اند
rpm -q -a –qf ‘%10{SIZE}t%{NAME}n’ | sort -k1,1n
نمایش فضای استفاده شده توسط بسته های نصب شده ی rpm که بر اساس حجم مرتب شده اند

کاربرها و گروه ها
دستور توضیح
chage -E 2005-12-31 user1
تعیین محدودیت زمانی برای پسورد کاربر user1
groupadd [group]
ایجاد یک گروه جدید
groupdel [group]
حذف یک گروه
groupmod -n moon sun
تغییر نام یک گروه از moon به sun
grpck
کنترل و بررسی گرامر و فرمت صحیح فایل etc/group و موجود بودن گروه ها
newgrp – [group]
وارد شدن به یک گروه جدید و تغییر گروه پیش فرض فایل های ایجاد شده ی جدید
passwd
تغییر پسورد کاربر ریشه ( root )
passwd user1
تغییر پسورد کاربر با نام user1
pwck
کنترل و بررسی گرامر و فرمت صحیح فایل etc/passwd و موجود بودن کاربران
useradd -c “User Linux” -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1
ایجاد یک کاربر جدید با نام user1 در گروه admin
useradd user1
ایجاد یک کاربر جدید با نام user1
userdel -r user1
حذف یک کاربر. گزینه ی r , دایرکتوری متعلق به کاربر در دایرکتوری home را پاک خواهد کرد !
usermod -c “User FTP” -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1
تغییر مشخصات کاربر

---------- Post added at 11:33 PM ---------- Previous post was at 11:31 PM ----------

مجوز فایل ها
دستور => توضیح
chgrp group1 file1
تغییر گروه فایل با نام file1 به گروه با نام group1
chmod ugo+rwx directory1
تغییر مجوز یک فایل یا دایرکتوری. خواندن (r) , نوشتن (w) , اجرای فایل یا جستجوی دایرکتوری (x) , مالکیت کاربری (u) , مالکیت کاربران گروه فایل (g) , مالکیت کاربران خارج از گروه فایل مورد نظر (o)
chmod go-rwx directory1
حذف مجوزهای یک فایل یا دایرکتوری
chmod u+s /bin/file1
دادن مجوز اجرایی به فایل با نام file1 به کاربر جاری
chmod u-s /bin/file1
حدف مجوزی اجرایی یک فایل با نام file1 از کاربر جاری
chmod g+s /home/public
دادن مجوز اجرایی به دایرکتوری با نام public به گروه جاری
chmod g-s /home/public
حدف مجوزی اجرایی یک دایرکتوری با نام public از گروه جاری
chmod o+t /home/public
دادن مجوز حذف فایل های یک دایرکتوری فقط به کاربر جاری
chmod o-t /home/public
لغو مجوز حذف فایل های یک دایرکتوری از کاربر جاری
chown user1 file1
تغییر مالکیت یک فایل یه کاربر user1
chown -R user1 directory1
تغییر مالکیت یک دایرکتوری و تمام محتویات آن به کاربر user1
chown user1:group1 file1
تغییر مالکیت فایل با نام file1 به گروه و کاربر group1 و user1
find / -perm -u+s
نمایش همه ی فایل ها داخل پارتیشن لینوکس ( / ) که دارای مجوز مورد نظر هستند
ls -lh
نمایش مجوز فایل ها در مسیر مورد نظر
ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS
نمایش فایل ها و دایرکتوری ها مسیر tmp به صورت ستونی , شامل ۵ ستون

اعمال مشخصات ویژه بروی فایل
دستور => توضیح
chattr +a file1
در این حالت , فایل تنها در حالت الحاقی ( اضافه شدن ) قابل تغییر می باشد
chattr +c file1
اجازه فشرده سازی و باز کردن خودکار یک فایل را به کرنل می*دهد
chattr +d file1
در این حالت , در هنگام اجرای ابزار سیستمی dump برای گرفتن نسخه ی پشتیبان در پارتیشن های ext3 , از فایل مورد نظر نسخه ی پشتیبان تهیه نخواهد شد
chattr +i file1
با اجرای این دستور , فایل حتی توسط کاربر root غیر قابل تغییر می شود
chattr +s file1
اجازه*ی امن بودن حذف یک فایل را می*دهد
chattr +S file1
در این حالت , تغییرات در فایل همزمان بروی هارد دیسک ذخیره می شود
chattr +u file1
اجازه*ی بازیابی محتوبیات بک فایل، حتی اگر که cancel شده باشد
lsattr
نمایش مشخصات ویژه یک فایل در یک پارتیشن با سیستم فایل ext3


فایل های فشرده و بایگانی
دستور => توضیح
bunzip2 file1.bz2
خارج کردن فایل file1.bz2 از حالت فشرده
bzip2 file1
فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت bzip2
gunzip file1.gz
خارج کردن فایل file1.gz از حالت فشرده
gzip file1
فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت gzip
gzip -9 file1
فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت gzip با بیشترین میزان فشردگی
rar a file1.rar test_file
فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت rar
rar a file1.rar file1 file2 dir1
فشرده کردن ( compress ) چند فایل یا دایرکتوری به طور همزمان
rar x file1.rar
خارج کردن فایل file1.rar از حالت فشرده
tar -cvf archive.tar file1
ایجاد یک فایل با فرمت tar به صورت غیر فشرده
tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1
ایجاد یک فایل فشرده , حاوی چند فایل و دایرکتوری
tar -tf archive.tar
نمایش محتویات یک فایل فشرده با فرمت tar
tar -xvf archive.tar
خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar
tar -xvf archive.tar -C /tmp
خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar به مسیر tmp
tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1
ایجاد یک فایل فشرده با فرمت tar.bz2
tar -xvfj archive.tar.bz2
خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar.bz2
tar -cvfz archive.tar.gz dir1
ایجاد یک فایل فشرده با فرمت tar.gz
tar -xvfz archive.tar.gz
خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar.gz
unrar x file1.rar
خارج کردن فایل file1.rar از حالت فشرده
unzip file1.zip
خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت zip
zip file1.zip file1
ایجاد یک فایل فشرده با فرمت zip
zip -r file1.zip file1 file2 dir1
ایجاد یک فایل فشرده با فرمت zip که حاوی تعدادی فایل و دایرکتوری است

بسته های RPM ( فدورا و توزیع های مبتنی بر Red Hat )
دستور => توضیح
rpm -ivh [package.rpm]
نصب یک بسته ی rpm
rpm -ivh –nodeeps [package.rpm]
نصب یک بسته ی rpm بدون در نظر گرفتن بسته های پیش نیاز
rpm -U [package.rpm]
آپگرید یک بسته ی rpm بدون تغییر فایل های تنظیمات مربوط به آن بسته
rpm -F [package.rpm]
آپگرید یک بسته ی rpm فقط در حالتی که آن بسته نصب شده باشد
rpm -e [package]
حذف یک بسته ی rpm از سیستم
rpm -qa
نمایش همه ی بسته های rpm که در سیستم نصب شده اند
rpm -qa | grep httpd
نمایش همه ی بسته های rpm با نام httpd
rpm -qi [package]
نمایش اطلاعات مربوط به یک بسته ی نصب شده
rpm -qg “System Environment/Daemons”
نمایش بسته های rpm مربوط به یک گروه نرم افزاری
rpm -ql [package]
نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی rpm نصب شده
rpm -qc [package]
نمایش لیست فایل های تنظیمات مربوط به یک بسته ی rpm نصب شده
rpm -q [package] –whatrequires
نمایش لیست پیش نیاز های یک بسته ی rpm
rpm -q [package] –whatprovides
نمایش قابلیت های یک بسته ی rpm
rpm -q [package] –scripts
نمایش اسکریپت های اجرا شده در حین عمل نصب یا حذف یک بسته ی rpm
rpm -q [package] –changelog
نمایش تغییرات یک بسته ی rpm نسبت به نسخه ی قبلی
rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf
بررسی اینکه فایل مورد نظر به کدام بسته ی rpm تعلق دارد
rpm -qp [package.rpm] -l
نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی rpm که هنوز نصب نشده
rpm –import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY
وارد کردن کلید ( key )
rpm –checksig [package.rpm]
بررسی سالم بودن یک بسته ی rpm
rpm -qa gpg-pubkey
بررسی سالم بودن همه ی بسته های rpm نصب شده
rpm -V [package]
چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات یک بسته ی rpm
rpm -Va
چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات همه ی بسته ها ی rpm
rpm -Vp [package.rpm]
چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات یک بسته ی rpm نصب نشده
rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/`arch`/[package.rpm]
نصب یک بسته ی ساخته شده از سورس یک بسته ی rpm
rpm2cpio [package.rpm] | cpio –extract –make-directories *bin*
استخراج فایل های اجرایی از یک بسته ی rpm
rpmbuild –rebuild [package.src.rpm]
ساختن یک فایل rpm از روی سورس یک بسته ی rpm

ابزار نصب YUM ( فدورا و توزیع های مبتنی بر Red Hat )
دستور => توضیح
yum -y install [package]
دانلود و نصب یک بسته ی rpm از مخازن
yum localinstall [package.rpm]
نصب یک بسته ی rpm و تلاش برای حل پیش نیاز ها با استفاده از مخازن
yum -y update
آپدیت همه ی بسته های rpm نصب شده در سیستم
yum update [package]
آپگرید یک بسته ی rpm به نسخه ی جدیدتر
yum remove [package]
حذف یک بسته ی rpm با استفاده از ابزار yum
yum list
نمایش لیست همه ی بسته های نصب شده در سیستم
yum search [package]
پیدا کردن یک بسته از مخازن
yum clean [package]
پاک کردن cache که شامل بسته های rpm دانلود شده توسط ابزار yum است
yum clean headers
پاک کردن همه فایل های header که سیستم برای حل پیش نیاز ها ( dependency ) از آنها استفاده می کند
yum clean all
پاک کردن همه ی فایل های header و cache

بسته های deb ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )
دستور => توضیح
dpkg -i [package.deb]
نصب یا أپگرید یک بسته ی deb
dpkg -r [package]
حذف یک بسته ی deb از سیستم
dpkg -l
نمایش همه ی بسته های deb نصب شده در سیستم
dpkg -l | grep httpd
نمایش همه ی بسته های deb با نام httpd
dpkg -s [package]
نمایش اطلاعات مربوط به یک بسته ی خاص که در سیستم نصب شده است
dpkg -L [package]
نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی نصب شده در سیستم
dpkg –contents [package.deb]
نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته که هنوز نصب نشده
dpkg -S /bin/ping
بررسی اینکه فایل مورد نظر به کدام بسته تعلق دارد

ابزار نصب apt ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )
دستور => توضیح
apt-cache search [package]
جستجوی بسته ی مورد نظر
apt-cdrom install [package]
نصب یا آپگرید یک بسته ی deb از روی سی دی رام
apt-get install [package]
نصب یا آپگرید یک بسته ی deb از روی مخازن با استفاده از ابزار apt
apt-get update
بروز رسانی لیست تمام بسته های موجود در مخازن
apt-get upgrade
آپگرید همه ی بسته های نصب شده به نسخه ی جدیدتر
apt-get remove [package]
حذف یک بسته ی deb از روی سیستم توسط ابزار apt
apt-get check
بررسی وضعیت پیش نیازها ( dependencies )
apt-get clean
پاک کردن cache که شامل بسته های deb دانلود شده توسط ابزار apt است

ابزار نصب Pacman ( توزیع های Arch , Frugalware و … )
دستور => توضیح
pacman -S name
بسته*ی نرم افزار ‘name’ را با وابستگی*هایش نسب کن
pacman -R name
بسته ی با نام ‘name’ را با تمام فایل*هایش حذف کن

مشاهده ی محتویات فایل
دستور => توضیح
cat file1
نمایش محتویات یک فایل با شروع از سطر اول
head -2 file1
نمایش دو خط اول یک فایل
less file1
مشابه دستور more است با این تفاوت که امکان حرکت رو به عقب نیز وجود دارد
more file1
نمایش محتویات یک فایل به صورت درصدی و رو به جلو
tac file1
نمایش محتویات یک فایل با شروع از خط آخر
tail -2 file1
نمایش دو خط آخر یک فایل
tail -f /var/log/messages
نمایش محتویات یک فایل به طوری که تغییرات صورت گرفته در فایل به طور لحظه ای نمایش داده می شود

دستکاری فایل های متنی
دستور => توضیح
cat example.txt | awk ‘NR%2==1′
تمام خطوط زوج را از example.txt حذف کن
echo a b c | awk ‘{print $1}’
اولین ستون یک خط را نمایش بده
echo a b c | awk ‘{print $1,$3}’
اولین و سومین ستون یک خط را نمایش بده
cat -n file1
نمایش سطرهای فایل با شماره
comm -1 file1 file2
مقایسه*ی محتویات دو فایل که فقط خطوط خاص را از ‘file1′ حذف می*کند
comm -2 file1 file2
مقایسه*ی محتویات دو فایل که فقط خطوط خاص را از ‘file2′ حذف می*کند
comm -3 file1 file2
مقایسه*ی محتویات دو فایل که فقط خطوط خاص را که در دو فایل آمده را حذف می*کند
diff file1 file2
تفاوت بین دو فایل را نمایان می*کند
grep Aug /var/log/messages
در فایل ‘/var/log/messages’ کلمه*ی “Aug” را پیدا کن
grep ^Aug /var/log/messages
در فایل ‘/var/log/messages’ کلمه* هایی را که با “Aug” شروع می*شوند پیدا کن
grep [0-9] /var/log/messages
از فایل ‘/var/log/messages’ تمام خطوطی را که شامل اعداد هستن نمایش بده
grep Aug -R /var/log/*
در شاخه*ی ‘/var/log’ و زیر شاخه*ها کلمه*ی “Aug” را جستجو کن
paste file1 file2
محتویات دو فایل را با ستون با هم ادغام کن
paste -d ‘+’ file1 file2
پیوستن محتویات دو فایل برای دو ستون با استفاده از ‘+’ به عنوان تمییز دهنده در وسط
sdiff file1 file2
تفاوت بین دو فایل را پیدا کن و به صورت محاوره*ای با هم ادغام کن
sed ’s/string1/string2/g’ example.txt
در فایل example.txt عبارت “string1″ را با “string2″ جابجا کن
sed ‘/^$/d’ example.txt
تمام خطوط سفید را از فایل example.txt پاک کن
sed ‘/ *#/d; /^$/d’ example.txt
تمام خطوط سفید و comment ها را از فایل example.txt پاک کن
sed -e ‘1d’ exampe.txt
خط اول را از فایل example.txt پاک کن
sed -n ‘/string1/p’
خطوطی را نمایش بده که شامل کمله*ی “string1″ باشد
sed -e ’s/ *$//’ example.txt
کارکتر خالی در آخر هر سطر را پاک کن
sed -e ’s/string1//g’ example.txt
فقط کلمه*ی “string1″ را حذف کن و بقیه را تغییر نده
sed -n ‘1,5p’ example.txt
سطر اول تا پنجم را از example.txt نمایش بده
sed -n ‘5p;5q’ example.txt
سطر پنجم را از example.txt نمایش بده
sed -e ’s/00*/0/g’ example.txt
صفرهای متعدد را با یک صفر تعویض کن
sort file1 file2
محتوییات دو فایل را به ترتیب کن
sort file1 file2 | uniq
محتوییات دو فایل را به ترتیب کن و خطوط تکراری را حذف کن
sort file1 file2 | uniq -u
محتوییات دو فایل را به ترتیب کن و خطوط تکراری نمایش بده
sort file1 file2 | uniq -d
محتوییات دو فایل را به ترتیب کن و خطوطی را که دو بار تکرار شده*اند را نمایش بده
echo ‘word’ | tr ‘[:lower:]‘ ‘[:upper:]‘
حروف کوچک را به بزرگ تبدیل کن

تبدیل فرمت فایل ها
دستور => توضیح
dos2unix filedos.txt fileunix.txt
تبدیل فرمت یک فایل متنی از سیستم MSDOS به سیستم UNIX
recode ..HTML < page.txt > page.html
تبدیل یک فایل متنی به فرمت html
recode -l | more
نمایش همه ی فرمت های قابل تبدیل
unix2dos fileunix.txt filedos.txt
تبدیل فرمت یک فایل متنی از سیستم UNIX به سیستم MSDOS

---------- Post added at 11:36 PM ---------- Previous post was at 11:33 PM ----------

آنالیز و تعمیر فایل سیستم
دستور => توضیح
badblocks -v /dev/hda1
بلوک*های خراب را بر روی hda1 بررسی کن
dosfsck /dev/hda1
درست بودن پیکربندی dos بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن
e2fsck /dev/hda1
درست بودن پیکربندی ext2 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن
e2fsck -j /dev/hda1
درست بودن پیکربندی ext3 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن
fsck /dev/hda1
درست بودن پیکربندی linux بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن
fsck.ext2 /dev/hda1
درست بودن پیکربندی ext2 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن
fsck.ext3 /dev/hda1
درست بودن پیکربندی ext3 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن
fsck.vfat /dev/hda1
درست بودن پیکربندیfat بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن
fsck.msdos /dev/hda1
درست بودن پیکربندی dos بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن

فرمت یک فایل سیستم
دستور => توضیح
fdformat -n /dev/fd0
دیسک فلاپی را فرمت می*کند
mke2fs /dev/hda1
بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext2 را درست کن
mke2fs -j /dev/hda1
بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext3 ژورنال بندی شده (journal) را درست کن
mkfs /dev/hda1
ر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext2 را درست کن
mkfs -t vfat 32 -F /dev/hda1
بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع ویندوز FAT32 را درست کن
mkswap /dev/hda3
پیکر بندی فایل از نوع swap درست کن

فایل سیستم swap
دستور => توضیح
mkswap /dev/hda3
ایجاد یک پارتیشن با فرمت swap
swapon /dev/hda3
فعال کردن یک پارتیشن swap جدید
swapon /dev/hda2 /dev/hdb3
فعال کردن همزمان دو پارتیشن swap

گرفتن پشتیبان
دستور => توضیح
find /var/log -name ‘*.log’ | tar cv –files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2
پیدا کردن تمامی فایل های با پسوند log و ساختن یک فایل فشرده با فرمت bzip از آنها
find /home/user1 -name ‘*.txt’ | xargs cp -av –target-directory=/home/backup/ –parents
پیدا کردن همه ی فایل های با پسوند txt و کپی آنها از یک دایرکتوری به دایرکتوری دیگر
dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@ip_addr ‘dd of=hda.gz’
گرفتن پشتیبان از یک دیسک سخت بروی host از طریق ssh
dd if=/dev/sda of=/tmp/file1
گرفتن پشتیبان از یک پارتیشن در یک فایل
dd if=/dev/hda of=/dev/fd0 bs=512 count=1
کپی یک نسخه از MBR به یک فلاپی
dd if=/dev/fd0 of=/dev/hda bs=512 count=1
بازگرداندن MBR از نسخه ی پشتیبان در داخل یک فلاپی
dump -0aj -f /tmp/home0.bak /home
گرفتن یک نسخه ی پشتیبان کامل از دایرکتوری home
dump -1aj -f /tmp/home0.bak /home
گرفتن یک نسخه ی پشتیبان افزایشی از دایرکتوری home
restore -if /tmp/home0.bak
برگرداندن نسخه ی اصلی دایرکتوری home از طریق نسخه ی پشتیبان
rsync -rogpav –delete /home /tmp
یکسان سازی ( synchronization ) بین دو دایرکتوری home و tmp
rsync -rogpav -e ssh –delete /home ip_address:/tmp
یکسان سازی ( synchronization ) بین دو دایرکتوری home در کامپیوتر مبدا و tmp در دایرکتوری مقصد از طریق ssh
rsync -az -e ssh –delete ip_addr:/home/public /home/local
یکسان سازی ( synchronization ) یک دایرکتوری محلی با یک دایرکتوری از راه دور ( remote ) از طریق ssh و فشرده سازی همزمان
rsync -az -e ssh –delete /home/local ip_addr:/home/public
یکسان سازی ( synchronization ) یک دایرکتوری از راه دور ( remote ) با یک دایرکتوری محلی از طریق ssh و فشرده سازی همزمان
tar -Puf backup.tar /home/user
گرفتن یک نسخه ی پشتیبان افزایشی از دایرکتوری مورد نظر
( cd /tmp/local/ && tar c . ) | ssh -C user@ip_addr ‘cd /home/share/ && tar x -p’
کپی محتویات یک دایرکتوری در کامپیوتر مقصد ( remote ) از طریق ssh
( tar c /home ) | ssh -C user@ip_addr ‘cd /home/backup-home && tar x -p’
کپی یک دایرکتوری به یک دایرکتوری بروی کامپیوتر مقصد ( remote ) از طریق ssh
tar cf – . | (cd /tmp/backup ; tar xf – )
کپی یک دایرکتوری به صورتی که مجوزها و لینک های موجود حفظ شود

سی دی رام
دستور => توضیح
cd-paranoia -B
ترک*های صوتی را از CD گرفته و به فایل*های wav تبدیل کن
cd-paranoia –
ریپ کردن ۳ فایل اول یک سی دی audio به فرمت wav
cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/cdrom -eject blank=fast -force
پاک کردن یک سی دی با قابلیت رایت مجدد (rewritable)
cdrecord -v dev=/dev/cdrom cd.iso
رایت ISO بر روی CD
gzip -dc cd_iso.gz | cdrecord dev=/dev/cdrom -
رایت ISO فشرده بر روی CD
cdrecord –scanbus
مرور bus برای شناسایی کانالهای scsi
dd if=/dev/hdc | md5sum
انجام دستور md5sum بر روی وسیله*ای مانند CD
mkisofs /dev/cdrom > cd.iso
گرفتن ایمیج با فرمت iso از یک سی دی
mkisofs /dev/cdrom | gzip > cd_iso.gz
گرفتن ایمیج با فرمت iso به صورت فشرده از یک سی دی
mkisofs -J -allow-leading-dots -R -V
گرفتن ایمیج با فرمت iso از یک دایرکتوری
mount -o loop cd.iso /mnt/iso
استقرار ( mount ) یک فایل iso در مسیر مورد نظر

Iptables (
دیوار آتش )
دستور => توضیح
iptables -t ****** -L
تمام زنجیرهای جدول $$$$$$$$$$ شدن را نمایش می دهد
iptables -t nat -L
تمام زنجیر های جدول nat را نمایش می دهد
iptables -t ****** -F
تمام قوانین و شروط را از جدول $$$$$$$$$$ شدن پاک می*کند
iptables -t nat -F
تمام قوانین و شروط را از جدول nat پاک می*کند
iptables -t ****** -X
هر زنجیری را که توسط کاربر درست شده باشد را پاک می*کند
iptables -t ****** -A INPUT -p tcp –dport telnet -j ACCEPT
اجازه*ی اتصالات telnet را به ورودی می*دهد
iptables -t ****** -A OUTPUT -p tcp –dport http -j DROP
اتصالات HTTP به خروجی را قطع می*کنند
iptables -t ****** -A FORWARD -p tcp –dport pop3 -j ACCEPT
اجازه*ی اتصالات POP3 را به زنجیر forward می*دهد
iptables -t ****** -A INPUT -j LOG –log-prefix
ثبت اتفاقات بروی رشته ی ورودی
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
پیکربندی PAT بروی بسته های خروجی از eth0
iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp -m tcp –dport 22 -j DNAT –to-destination 10.0.0.2:22
هدایت مجدد بسته های آدرس دهی شده به یک میزبان به میزبان دیگر

نظارت و اشکال زدائی
دستور => توضیح
free -m
نمایش وضعیت حافظه ( RAM ) به مگابایت
kill -9 process_id
بستن ( از کار انداختن ) اجباری یک برنامه یا پردازش
kill -1 process_id
مجبور کردن یک برنامه یا پردازش به بارگذاری ( reload ) مجدد تنظیمات و فایل های پیکربندی
last reboot
نمایش تاریخ و زمان آخرین راه اندازی مجدد ( reboot ) سیستم
lsmod
نمایش ماژول های ( module ) بارگذاری شده توسط هسته ( kernel )
lsof -p process_id
نمایش لیست فایل های در حال استفاده به وسیله ی یک برنامه یا پردازش
lsof /home/user1
نمایش لیست فایل های در حال استفاده در یک مسیر مورد نظر
ps -eafw
نمایش برنامه های در حال اجرا در لینوکس
ps -e -o pid,args –forest
نمایش برنامه های در حال اجرا بر اساس شماره ی PID
pstree
نمایش برنامه های در حال اجرا به صورت نمودار درختی
smartctl -A /dev/hda
کنترل و بازبینی قابلیت اطمینان دیسک سخت از طریق ویژگی SMART
smartctl -i /dev/hda
کنترل فعال بودن ویژگی SMART بروی یک دیسک سخت
strace -c ls >/dev/null
نمایش ارتباط های سیستم با یک برنامه یا پردازش
strace -f -e open ls >/dev/null
نمایش ارتباط های کتابخانه ها ( library ) با یک برنامه یا پردازش
tail /var/log/dmesg
نمایش وقایع و رویدادهای بوت شدن هسته ( kernel )
tail /var/log/messages
نمایش وقایع و رویدادهای سیستم
top
نمایش برنامه های در حال اجرا که بیشترین استفاده از cpu را دارند
watch -n1 ‘cat /proc/interrupts’
نمایش حال حاضر ‘خطوط در خواست وقفه’ ( IRQ ) سخت افزار های مختلف